Program wsparcia pacjentów

Roche Polska udostępnia pacjentom onkologicznym program wsparcia finansowego.

Badania kompleksowego profilowania genomowego w chorobach nowotworowych nie są w Polsce refundowane. Dzięki Programowi Wsparcia Pacjentów koszt badania może być niższy.

Program jest dostępny po złożeniu zamówienia na badanie FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Liquid CDx lub FoundationOne®Heme

Program Wsparcia Pacjentów daje chorym możliwość szerszego dostępu do kompleksowego profilowania genomowego.

 • Program dotyczy finansowego wsparcia pacjentów.
 • Program finansowego Wsparcia Pacjentów jest przeznaczony dla chorych, których lekarz przesłał do Roche Polska Formularz Zamówienia na badanie FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Liquid CDx lub FoundationOne®Heme.
 • Wysokość udzielonego wsparcia finansowego jest objęta tajemnicą i Pacjent zobowiązany jest do jej zachowania.
 • Wysokość wsparcia udzielanego poszczególnym pacjentom może się zmieniać w trakcie trwania programu.
 • Program przeznaczony jest dla indywidualnych pacjentów zamieszkujących na terytorium Polski. Finansowanie usługi profilowania genomowego może być zapewnione przez osoby fizyczne i fundacje charytatywne.
 • W programie nie mogą wziąć udziału osoby prawne.
 • Program jest ograniczony czasowo i trwa przez 3 lata czyli w okresie od 02.01.2019 do 31.12.2021.
 • Udział pacjentów w Programie Wsparcia Pacjentów jest dobrowolny i odbywa się na wniosek pacjenta poprzez złożenie Deklaracji Przystąpienia do Programu Wsparcia Pacjentów.
 • Udział w Programie Wsparcia Pacjentów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami Pacjenta względem Roche Polska.
 • Program dotyczy wsparcia finansowego pacjentów potrzebujących usługi profilowania genomowego FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Liquid CDx lub FoundationOne®Heme i nie ma związku ze stosowaniem leków Roche. Udział w Programie Wsparcia Pacjentów nie jest związany ze stosowaniem przez Pacjenta konkretnych produktów leczniczych. Wyniki profilowania genomowego Foundation Medicine mogą wskazać na potrzebę stosowania przez Pacjenta leków Roche, jak i innych producentów, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Przystąp do Programu Wsparcia Pacjentów on-line

lub

Pobierz Formularz Deklaracji przystąpienia do Programu Wsparcia Pacjentów

Deklaracja przystąpienia do Programu Wsparcia Pacjentów
  1. Administratorem danych osobowych jest Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b,
  2. Dane osobowe zawarte w Deklaracji przystąpienia do Programu Wsparcia Pacjentów przetwarzane będą w celu realizacji przez Roche Polska Programu Finansowego Wsparcia Pacjentów, (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) opisanego w regulaminie.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu lat lub przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  4. Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, które nie są niezbędne do wykonania ww. działań.
  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com.