Biomarkery odpowiedzi na immunoterapie

Możliwość zastosowania immunoterapii u większej liczby pacjentów

Immmunoterapia nowotworów

Immunoterapia polega na stymulowaniu układu immunologicznego pacjenta do walki z nowotworem. Nie u wszystkich pacjentów jednak takie leczenie jest skuteczne.

U pacjentów z guzami litymi całkowity odsetek odpowiedzi na powszechnie stosowaną immunoterapię polegającą na blokadzie punktów kontrolnych wynosi około

20-40%1,2,3.

Ze względu na stosunkowo niski odsetek osób odpowiadających na immunoterapię kluczowe jest określenie, którzy pacjenci mogą odnieść korzyść z leczenia.

Standardowo ocenianym biomarkerem kwalifikującym pacjentów do immunoterapii jest ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1, programmed cell death ligand 1). Jednak sam wynik PD-L1 może nie dać pełnego obrazu, którzy chorzy mogą odnieść największą korzyść z immunoterapii. Warto ocenić również inne klinicznie istotne biomarkery, które mogą pomóc bardziej dokładnie wybrać chorych, u których zastosowanie immunoterapi może okazać się skuteczne. Należą do nich gęstość mutacji (TMB, tumour mutational burden), która jest ilościowym pomiarem związanym z ekspresją neoantygenów oraz niestabilność mikrosatelitarna (MSI, microsatellite instability).

Foundation Medicine® oferuje usługi kompleksowego profilowania genomowego, które oceniają TMB i MSI*. Dodatkowo do badania FoundationOne®CDx lub FoundationOne®Heme może zostać zlecone oznaczenie PD-L1.

*Raport z FoundationOne®Liquid CDx wykazuje MSI tylko, gdy jest wysoka.

Pomoc w identyfikacji większej liczby pacjentów kwalifikujących się do immunoterapii

TMB i MSI są ważnymi biomarkerami, które oprócz standardowego badania PD-L1 warto ocenić, aby jak najlepiej zidentyfikować chorych, dla których immunoterapia może przynieść korzyść terapeutyczną.

Każda z grup pacjentów z wynikiem pozytywnym dla PD-L1 lub MSI lub TMB wykazuje wyższy odsetek odpowiedzi na immunoterapie oraz wydłużony czas wolny od progresji. Foundation Medicine® oferuje kompleksowe badanie, które może zapewnić wyniki TMB, MSI* i PD-L1 dla wszystkich pacjentów onkologicznych.

*Raport z FoundationOne®Liquid CDx wykazuje MSI tylko, gdy jest wysoka.

pacjentów, którzy mają negatywny wynik dla badania PD-L1 wykonanego metodą immunohistochemiczną (IHC), wykazuje wysoką MSI lub wysoką TMB4. Dane te mogłyby pomóc w podjęciu decyzji o zasadności zastosowania immunoterapii.

Jedna próbka materiału dla wszystkich 3 biomarkerów

Badania Foundation Medicine® są źródłem informacji o biomarkerach niezbędnych do precyzyjnego podjęcia decyzji o zastosowaniu immunoterapii

Kompleksowe profilowanie genomowe FoundationOne®CDxFoundationOne®Liquid CDx oraz FoundationOne®Heme dostarcza wiedzę o istotnych zmianach w genach związanych z onkogenezą oraz mierzy istotne klinicznie biomarkery odpowiedzi na immunoterapie.

Badania Foundation Medicine® mogą pomóc lekarzom wybrać pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść kliniczną z immunoterapii, dzięki ocenie biomarkerów z jednej próbki.

ZAMÓW TEST

Klinicznie istotne biomarkery

Gęstość mutacji (TMB, tumour mutational burden)

 

TMB jest genomowym biomarkerem, który określa ilościowo częstość występowania mutacji somatycznych w tkance nowotworowej pacjenta. Aktualnie raport z badania FoundationOne®CDx, FoundationOne® Liquid CDx oraz FoundationOne®Heme podaje wynik TMB jako liczbę mutacji na milion par zasad. Wynik gęstości mutacji przedstawiany jest jako: wysoki, średni, niski lub niezdefiniowany (TMB–High, TMB–Intermediate, TMB-Low, TMB-undetermined). Klasyfikacja została ustalona na podstawie retrospektywnej analizy profili genomowych wszystkich typów nowotworów w bazie Foundation Medicine. TMB jest ilościowym biomarkerem, dlatego obecnie toczą się liczne badania kliniczne oceniające odpowiedź na immunoterapie przy różnych poziomach odcięcia TMB w różnych typach nowotworów.

Wysoki status TMB jest wskazaniem zarejestrowanym przez FDA w Stanach Zjednoczonych do zastosowania pewnego typu immunoterapii we wszystkich typach guzów litych, niezależnie od ich lokalizacji, jeśli wcześniej stosowane terapie okazały się nieskuteczne. Natomiast Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (European Society of Medical Oncology, ESMO) zaleca analizę TMB w przypadku nowotworów szyjki macicy, ślinianek, sromu i tarczycy oraz w przypadku nowotworów neuroendokrynnych. Wysoki poziom TMB koreluje z wyższą ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych. Ta korelacja została wykryta w wielu typach nowotworów i wiąże się z wyższym odsetkiem odpowiedzi na leczenie i wydłużeniem czasu wolnego od progresji u pacjentów poddanych immunoterapii6,10.

TMB zwiększa populację pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść kliniczną dzięki zastosowaniu immunoterapii.

Badania Foundation Medicine® wykazują wysoką zgodność z sekwencjonowaniem całego regionu kodującego (WES, whole exome sequencing). Wykazano także wysoką przydatność kliniczną TMB do skutecznego przewidywania odpowiedzi na leczenie i czasu przeżycia w grupie ponad 1300 pacjentów w 6 różnych badaniach, w 21 różnych typach nowotworów5,6,7.

FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid CDx i FoundationOne®Heme dostarcza wynik TMB do każdego wykonanego badania kompleksowego profilowania tkanki nowotworowej (bez konieczności przesyłania dodatkowej tkanki, tworzenia dodatkowego zamówienia i ponoszenia dodatkowych kosztów)

Foundation Medicine® wykorzystuje sekwencjonowanie nowej generacji z technologią hybrid capture, dzięki czemu potrafi określać status MSI z wysoką czułością i specyficznością w różnych typach nowotworów.

Niestabilność mikrosatelitarna (MSI, microsatellite instability)

 

MSI jest genomowym biomarkerem mówiącym o błędach w systemie naprawy niesparowanych zasad (MMR, mismatch repair), które skutkują wysoką częstością występowania mutacji. Wysoki poziom MSI koreluje z wysoką ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych. Wysoki wynik MSI (MSI-H) jest wskazaniem zarejestrowanym przez FDA w Stanach Zjednoczonych do zastosowania pewnego typu immunoterapii we wszystkich typach guzów litych, niezależnie od ich lokalizacji, jeśli wcześniej stosowane terapie okazały się nieskuteczne. W ponad 20 typach guzów litych wykryto wysoki poziom MSI (MSI-H), co podkreśla jak istotne jest badanie tego biomarkera u wszystkich chorych9.

FoundationOne®CDxFoundationOne®Liquid CDx,* oraz FoundationOne®Heme dostarcza wynik MSI do każdego wykonanego badania kompleksowego profilowania tkanki nowotworowej lub krwi (bez konieczności przesyłania dodatkowej tkanki, tworzenia dodatkowego zamówienia i ponoszenia dodatkowych kosztów)

*Raport z FoundationOne®Liquid CDx wykazuje MSI tylko, gdy jest wysoka.

Ligand receptora programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1)

 

PD-L1 jest to ligand receptora programowanej śmierci 1, występuje na powierzchni niektórych komórek układu immunologicznego i jest związany z jego supresją. Wynik pozytywny badania IHC PD-L1 może wskazywać, że pacjent będzie bardziej podatny na immunoterapie. Zmienność tego biomarkera w czasie podkreśla potrzebę dodatkowych narzędzi pozwalających przewidzieć, którzy pacjenci mogą być kandydatami do immunoterapii.

Kombinacja badań PD-L1, TMB i MSI pozwala bardziej precyzyjnie przewidzieć odpowiedź na możliwe opcje leczenia pacjentów.

Biomarkery, podsumowanie

ZAMÓW TEST

Badania Foundation Medicine® umożliwiają wiarygodny i dokładny pomiar TMB i MSI przy pomocy kompleksowego profilowania genomowego oraz ocenę ekspresji PD-L1 metodą immunohistochemiczną, IHC. Wykorzystując testy Foundation Medicine® można uzyskać wszechstronną informację o biologii nowotworu chorego, co pozwala na podjęcie jak najlepszych decyzji terapeutycznych, w tym także o zastosowaniu immunoterapii.

Znaczenie

TMB jest genomowym biomarkerem, który określa ilościowo częstość występowania mutacji somatycznych w tkance nowotworowej pacjenta. Wysoki status TMB koreluje z wysoką ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych.

W Foundation Medicine®

Raportowane jako*

 • TMB-High: ≥20 Mutacji/Mb**
 • TMB-lntermediate: 6-19 Mutacji/Mb**
 • TMB-Low: ≤5 Mutacji/Mb**
 • Cannot Be Determined: Nie można obliczyć wyniku TMB.

*Klasyfikacja została ustalona na podstawie retrospektywnej analizy profili genomowych wszystkich typów nowotworów w bazie Foundation Medicine®. TMB jest ilościowym biomarkerem, dlatego obecnie toczą się liczne badania kliniczne oceniające odpowiedź na immunoterapie przy różnych poziomach odcięcia TMB w różnych typach nowotworów.

** Mb – 1 000 000 par zasad

Znaczenie

MSI jest genomowym biomarkerem mówiącym o błędach w systemie naprawy niesparowanych zasad (MMR, mismatch repair), które skutkują wysoką częstością występowania mutacji. Wysoki poziom MSI koreluje z wysoką ekspresją neoantygenów, która ułatwia układowi immunologicznemu rozpoznanie i zniszczenie komórek nowotworowych.

W Foundation Medicine®

Raportowane jako

 • MSI-High: MSI wysoka
 • MSS: MS stabilne
 • MSI-High Not Detected: Nie wykryto wysokiej MSI

Znaczenie

PD-L1 jest białkowym biomarkerem, którego ekspresja pozwala przewidzieć odpowiedź na immunoterapię w różnych typach nowotworów, co wykazano w licznych badaniach klinicznych.

W Foundation Medicine®

Raportowane jako

 • Tumor Proportion Score (TPS): procentowa skala stopnia wybarwienia guza

Referencje

 • Márquez-Rodas i wsp. Immune checkpoint inhibitors: therapeutic advances in melanoma. Ann Transl Med. 2015;3(18):267.
 • Wolchok i wsp. Nivolumab plus ipilimumab in advanced melanoma. N Engl J Med. 2013;369(2):122-33.
 • Lipson i wsp. Antagonists of PD-1and PD-L1 in Cancer Treatment. Seminars in Oncology. 2015;42(4):587-600.
 • Dane uzyskane przez Foundation Medicine do Czerwca 2017r.
 • Chalmers ZR i wsp. Analysis of 100,000 human cancer genomes reveals the landscape of tumor mutational burden. Genome Med. 2017;9:34. doi: 10.1186/s13073-017-0424-2.
 • Goodman AMi wsp. Tumor Mutational Burden as an Independent Predictor of Response to Immunotherapy in Diverse Cancers. Mol Cancer Ther. 2017;16(11):2598-608. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-17-0386.
 •  Wewnętrzne dane Foundation Medicine.
 • Carbone D, i wsp. First-line Nivolumab in Stage IV or Recurrent Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;376:2415-26. doi: 10.1056/NEJMoa1613493
 • Hall MJ i wsp. Evaluation of microsatellite instability (MSI) status 11,573 diverse solid tumors using comprehensive genomic profiling (CGP). Poster session presented at: 2016 ASCO Annual Meeting; 2016 June 3-7; Chicago, IL.